www.AvisThailand.com    
AVIS Driver By Avis Thailand By AVIS Thailand.com/limousine

Tel. 662-2511131-2
662-2555300-4
Requested price >> Create Customer
Please let us know your requirement and we will send the quotation back to you by email and you can choose or change or cancel with no letter buying 24 hours under policy.

1. Limousine with full insurance coverage

2. Well trained drivers

3. Safety of personal information

4. The request can be cancel at anytime you want


Title :
Pickup from :
*
Start :
*
Service to :
Stop :
*
First name :
*
Last name :
*
Total pax . :
*
Figth no. :
Mobile :
*
Tel :
Fax :
Email :
*
Country :
City :
Address :
Zipcode :
Special Service :
*** Avis require 48 hours advance booking
You can cancel the request or booking at anytime within 24 hours policy. 

Limousine Condition

 1. The company has authority to change the condition for service includes cancel service in advance without any notice.
 2. The company attempt on time and location that the customer booking. Booking is the starting point and finished point. In case of modify booking; The Company has authority to change the cost. Customer has to pay expense to the company only and if customer deny paying with the company mean customer not pay expense yet. The company can addition charge customer after service.
 3. In case of accident, the company prepare for standard insurance vehicle for prepare for accident case. If insurance coverage is not enough for damage, company will have no responsibility in any expense of the damage.
 4. In case of change booking condition, customer has to contact with call center 02-2511131of the company and company phone number in the booking only.
 5. If the company cannot service customer follow by the booking, the company and customer both agree to compensate with the company by use the company service for the next time follow by value for the last booking. Customer cannot claim any coverage because of our service our service attempt to do service to the customer. The company does not attempt to harm customer.     
 6. The customer agrees on safety standard that the car and passengers will all the time fasten seat belt. If the injury and loss happen during non-fasten seat belt period, it will be the responsibility of customer only.
 7. Customer allows the company to charge the vehicle condition on vehicle type that makes the trip appropriate and the fee may increase or decrease automatically
 8. In case of complain, problem, recommend and advice, the customer and the company both agree that customer has to inform with service for improve service to customer’s satisfaction and the customer must not inform information, documents, situation, and problem to another people because of those kind of information will harm the reputation of the company. Customer will receive explanation from the company first before customer will do the next process.           
 9. Agreement between the company and customer include passenger are agreement without any force from the company.                     

  เงื่อนไข

 1. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงการให้บริการหรือการยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทยึดถือเวลาและสถานที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งในการจอง เป็นจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดในการใช้บริการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินกับบริษัทเท่านั้น และในการที่ไม่ชำระเงินกับบริษัท ถือเป็นการยังไม่ชำระเงิน ซึ่งบริษัทสามารถเรียกเก็บได้เพิ่มเติม
 3. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทได้จัดหารถยนต์ที่มี Standard Insurance เพื่อคุ้มครอง และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และความคุ้มครองไม่เพียงพอต่อความเสียหาย ผู้ใช้บริการและผู้โดยสาร ไม่ถือว่าเป็นความผิดและความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ ผู้รับจอง และบริษัท รวมถึงคนอื่นๆ
 4. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเดินทาง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งยัง Call Center ของบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์บริษัทที่ได้รับแจ้งไว้ใน Booking เท่านั้น
 5. หากการให้บริการของบริษัทไม่สามารถทำได้ตามที่ตกลงไว้ บริษัทและผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้บริษัทชดเชยโดยการให้ผู้ใช้บริการใช้บริการใหม่ตามมูลค่าการให้บริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องความคุ้มครองอื่นๆได้ เนื่องจากเจตนาของผู้ให้บริการ มีเจตนาที่ให้บริการ และไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความเสียหายใดๆ
 6. ผู้ให้บริการย้ำเตือนถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าผู้โดยสารที่โดยสารรถยนต์จะต้องใส่ Safety Belt ตลอดเวลาที่อยู่ในรถยนต์ ตลอดเวลาเดินทาง และหากเกิดอุบัติเหตุและไม่ใส่  Safety Belt ถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
 7. ผู้ใช้บริการให้สิทธิให้สิทธิบริษัทในการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ที่ให้บริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการเดินทางหรือให้เกิดความเหมาะสมในการให้บริการ ซึ่งอาจจะเป็นการให้บริการด้วยบริการประเภทที่แพงขึ้นหรือถูกลง ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะมีเหตุผลประกอบ
 8. ในกรณีเกิดความไม่พึงพอใจหรือเกิดปัญหา ข้อแนะนำหรือข้อติชม ผู้ใช้บริการและบริษัทได้ตกลงเห็นร่วมกันว่าผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการไปแก้ไขปรับปรุง หรือหาข้อถูกต้อง และไม่นำเอกสาร ข้อมูล เหตุการณ์ หรือปัญหา ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยจะต้องรอคำอธิบายจากบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆต่อไป
 9. ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใช้บริการ เป็นการตกลงที่สมัครใจ และมิได้มีการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด
I have read, understand, and agree to all the Terms and Conditions. mentioned above .
copyright